grupaconstans.pl jest firmą doradczo - szkoleniową, której celem jest pomaganie menedżerom w rozwijaniu kompetencji zawodowych ich podwładnych. Specjalizujemy się w realizacji całościowych projektów rozwojowych.

Istniejemy na rynku od 2003r. W tym czasie rozwinęliśmy kompetencje wielu tysięcy pracowników z różnych szczebli organizacji, z którymi pracowali nasi trenerzy i konsultanci.

Naszym hasłem przewodnim jest sparafrazowana część tytułu książki Marcusa Buckinghama "Po pierwsze złam wszelkie zasady".

Wzorujemy się na najlepszych i nie boimy się przeciwstawiać stereotypom.

czytaj dalej...

Diagnoza

Określamy stan faktyczny firmy Klienta, w zakresie jego potrzeb lub problemów, na podstawie naszych obserwacji. Diagnozę stawiamy na podstawie:
 • bezpośredniego wywiadu prowadzonego z decydentami w firmie Klienta, pracownikami a często również z jej Klientami (odbiorcami, dostawcami). Tylko w wyjątkowych okolicznościach decydujemy się na przeprowadzenie tego wywiadu w formie rozmowy telefonicznej.
 • obserwacji jawnej (uczestniczącej) pracowników firmy Klienta w czasie wykonywania codziennych działań
 • obserwacji niejawnej tych działań - mystery shopping
 • analizy dokumentacji dostarczonej przez Klienta
Efektem działań diagnostycznych jest raport opisujący stan faktyczny widziany oczami naszych Konsultantów a także opis sugerowanych działań mających na celu naprawę lub poprawę tego stanu.

Rekrutacja

Szukamy i rekrutujemy ludzi z predyspozycjami (talentem) do realizacji konkretnych zadań i osiągania konkretnych celów, określanych według aktualnych (obowiązujących w momencie rekrutacji lub zakładanych na przyszłość) potrzeb firmy Klienta.

Nie rekrutujemy według jednego schematu. Proces rekrutacji jest projektowany pod każdorazowe zamówienie Klienta. Elementem koniecznym jest udział przedstawiciela Klienta w czasie rozmów rekrutacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy.

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę na dotychczasowe doświadczenia kandydata, przy czym niekoniecznie muszą być one związane z pracą zawodową w ogóle lub pracą na konkretnym stanowisku.

Coaching

Pomagamy i kierujemy rozwojem kompetencji osób (coaching indywidualny) oraz zespołów (coaching grupowy). Udzielamy tym osobom wsparcia w realizacji celów ustalonych wspólnie z nimi oraz z Klientem.

Pracujemy nie tylko z zespołami formalnie związanymi ze sobą (na przykład zespoły sprzedażowe) ale także z zespołami realizującymi wspólne cele choć formalnie od siebie niezależnymi (na przykład zespoły projektowe powstające w poprzek formalnej struktury firmy Klienta lub grupy ludzi odpowiedzialne za obsługę klienta: sprzedawca - magazynier - fakturzysta - księgowy).

Prowadzimy coaching uczestniczący dla pracowników, w środowisku ich codziennej pracy, także w terenie - na obszarze całej Polski, podczas wszystkich czynności i działań, które należą do zakresu obowiązków danego stanowiska pracy.

Szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy tylko i wyłącznie w formie warsztatów. Nie prowadzimy wykładów ani seminariów. Nasze szkolenia poprzedzane są zadaniami wprowadzającymi a kończą zadaniami wdrożeniowymi. Na zajęciach pracujemy według zasady: doświadcz - wyciągnij wnioski - zastosuj w praktyce. Hołdujemy zasadzie, iż repetitio matter studiorum est (powtarzanie jest matką uczenia się) i ćwiczymy, ćwiczymy… ćwiczymy.

Prowadzimy szkolenia wyłącznie w oparciu o wcześniejszą samodzielnie przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych.

Podejmujemy się prowadzenia szkoleń tylko wtedy, gdy uzyskamy od przełożonych uczestników szkoleń zobowiązanie do:

 • faktycznego osobistego zaangażowania w rozwój podwładnych spotkań po zajęciach, mających na celu omówienie zajęć pod kątem treści merytorycznych (nie oceniamy uczestników!
 • pracy z podwładnymi pomiędzy zajęciami, w zakresie uzgodnionym z naszymi konsultantami spotkań przed kolejnymi zajęciami, mających na celu uzyskanie informacji jak przebiegała praca z podwładnymi i jakie dała rezultaty

Rekomendujemy szkolenia stanowiące część procesu rozwojowego. Nigdy nie prowadzimy szkoleń dla szkoleń.

Szkolimy w zakresie rozwoju wszystkich umiejętności miękkich, zarządzania projektami, systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 a także w zakresie audytu tych systemów.

Implementacja

W zależności od wyników procesu diagnozy proponujemy Klientowi wprowadzenie na stałe (a więc funkcjonujących także po naszym wycofaniu się z bezpośrednich działań w firmie Klienta) konkretnych narzędzi lub rozwiązań pomagających pracownikom firmy Klienta osiąganie stawianych przed nimi celów.

Działania realizujemy według następującego schematu: diagnoza - propozycja rozwiązań - uzgodnienie formy i sposobu wprowadzenia rozwiązań (implementacji) - implementacja nowych rozwiązań - monitorowanie - podsumowanie i wnioski na przyszłość.

Przykładowe narzędzia lub rozwiązania:

 • systemy raportowania
 • systemy bonusowe
 • standardy obsługi klienta
 • standardy wizyty handlowej
 • schemat rozmowy oceniającej
 • systemy ocen rocznych
 • standardy coachingu menedżerskiego
 • procedury zarządzania klientem

Outsourcing

W wyjątkowych lub kryzysowych sytuacjach (na przykład choroba lub niespodziewane odejście kluczowego pracownika) możemy Klientowi zaproponować osobę (osoby), które, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, przez określony czas będą zarządzały konkretnym działem, obszarem lub zakresem działalności firmy Klienta.

Zarządzanie projektem

Jesteśmy w stanie przejąć na siebie zarządzanie konkretnym projektem realizowanym w firmie Klienta. Możemy zarządzać projektem w całości lub zaplanować go a następnie rekomendować osoby z wewnątrz firmy Klienta odpowiednie do jego dalszego prowadzenia a także przygotować i przeszkolić te osoby oraz wdrożyć je w zarządzanie przedmiotowym projektem.

Nie podejmujemy się zarządzania projektami, w których nie ma jasno (i zgodnie z metodologią zarządzania projektami) określonej ścieżki decyzyjnej.

Systemy zarządzania

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Podstawowe szkolenie z zakresu systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9001 skierowane do kadry menedżerskiej, pracowników i audytorów firm wprowadzających lub odnawiających system, a także audytorów tego systemu.

Celem szkolenia jest dostarczenie lub poszerzenie wiedzy na temat systemu zarządzania jakością a także ugruntowanie interpretacji wymagań normy ISO 9001.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001

Podstawowe szkolenie z zakresu systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normy ISO 14001 skierowane do kadry menedżerskiej, pracowników i audytorów firm wprowadzających lub odnawiających system, a także audytorów tego systemu.

Celem szkolenia jest dostarczenie lub poszerzenie wiedzy na temat systemu zarządzania środowiskiem, kształtowanie świadomości prośrodowiskowej oraz ugruntowanie interpretacji wymagań normy ISO 14001.

Akademia Audytora Systemów Zarządzania ISO

Szkolenie doskonalące dla audytorów systemów zarządzania. Kładziemy w nim duży nacisk na rozwój umiejętności oceny faktów i zdobywania obiektywnych dowodów. Uczestnicy dowiadują się jak audytować takie obszary jak zaangażowanie kierownictwa, ciągłe doskonalenie czy zarządzanie procesami.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji audytora w zakresie przygotowania i planowania audytu oraz wyjaśnienie wszystkich, pojawiających się w czasie audytu obszarów problematycznych.

Nasi trenerzy i konsultanci tworzyli i realizowali projekty dla:

Kontakt

grupaconstans.pl

ulica I Armii Wojska Polskiego 13
81 - 383 Gdynia

telefon: +48 58 712 62 73

faks: +48 58 712 62 74

biuro@grupaconstans.pl

Napisz do nas:

O nas

Celem realizowanych przez nas projektów jest optymalny dobór kadr, zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych oraz zastosowanie adekwatnych narzędzi rozwojowych.

Używamy do tego celu prostych i skutecznych narzędzi sprawdzonych wielokrotnie w praktyce. Działamy szybko i bez zadęcia.

Pracujemy dla ludzi i z ludźmi. Nie chowamy się za teoretycznymi narzędziami pięknie wyglądającymi w raportach ale nie dającymi praktycznych efektów. Koncentrując się na wymiernych efektach biznesowych, dbamy o przyjazną atmosferę pracy i rozwoju.

Pracowaliśmy z dużymi, międzynarodowymi korporacjami a także z niewielkimi, polskimi firmami, zawsze realnie wpływając na ich wyniki biznesowe. Naszymi Klientami były i są przedsiębiorstwa z prawie wszystkich gałęzi gospodarki.

Nasi trenerzy i konsultanci to doświadczeni życiowo i zawodowo praktycy.